ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ม.ค. 62 สอบ Pre O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ฝ่ายวิชาการ
16 ม.ค. 62 ถึง 18 ม.ค. 62 ติว O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้องสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ฝ่ายวิชาการ
03 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61 โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
นักเรียนชั้น ม.1/2561 และ นักเรียนชั้น ม.4/2561 เรียนปรับพื้นฐาน
โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ฝ่ายบริหารวิชาการ
08 พ.ค. 60 กิจกรรมอบรมคุณธรรมพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องบันไทสมอ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
05 พ.ค. 60 ถึง 06 พ.ค. 60 กิจกรรมอบรมคุณธรรมพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสุดมงคลสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ฝ่ายบริหารทั่วไป