ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1
นักเรียนชั้น ม.1/2560 เรียนปรับพื้นฐาน
โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ฝ่ายบริหารวิชาการ
08 พ.ค. 60 กิจกรรมอบรมคุณธรรมพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องบันไทสมอ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
05 พ.ค. 60 ถึง 06 พ.ค. 60 กิจกรรมอบรมคุณธรรมพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสุดมงคลสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ฝ่ายบริหารทั่วไป