ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.27 KB 15
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.72 KB 11
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 164.5 KB 21
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.53 KB 17
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.46 KB 13
รูปเล่มสรุปโครงการ
รูปเล่มรายงานสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.86 KB 73
บันทึกรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.8 KB 65
รายงานผลครูที่ปรึกษา
STU Point V2.0 Class M4-M6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.9 KB 49
STU Point V2.0 Class 4-8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 91.77 KB 82
STU Point V2.0 Class 1-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 99.61 KB 64
Zipgrade
กระดาษคำตอบ ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 35
กระดาษคำตอบ 28
MOU
ไฟล์ MOU Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.21 KB 31
แผนจัดการเรียนรู้พอเพียง
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.13 KB 36
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.09 KB 1488
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.34 KB 29
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 24
เอกสารเผยแพร่
โครงงานเรื่อง ตามรอยพระเศวตช้างเอกคู่บารมี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.7 KB 11