ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.27 KB 24
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.72 KB 27
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 164.5 KB 50
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.53 KB 36
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.46 KB 35
รูปเล่มสรุปโครงการ
รูปเล่มรายงานสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.86 KB 80
บันทึกรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.8 KB 71
รายงานผลครูที่ปรึกษา
STU Point V2.0 Class M4-M6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.9 KB 50
STU Point V2.0 Class 4-8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 91.77 KB 85
STU Point V2.0 Class 1-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 99.61 KB 66
Zipgrade
กระดาษคำตอบ ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 38
กระดาษคำตอบ 30
MOU
ไฟล์ MOU Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.21 KB 32
แผนจัดการเรียนรู้พอเพียง
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.13 KB 86
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.09 KB 2320
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.34 KB 46
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 24
เอกสารเผยแพร่
โครงงานเรื่อง ตามรอยพระเศวตช้างเอกคู่บารมี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.7 KB 23