ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.27 KB 72
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.72 KB 89
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 164.5 KB 120
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.53 KB 121
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.46 KB 110
รูปเล่มสรุปโครงการ
รูปเล่มรายงานสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.86 KB 122
บันทึกรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.8 KB 107
รายงานผลครูที่ปรึกษา
STU Point V3.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 121.25 KB 65
คู่มือการใช้งาน Excel สำหรับครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.44 KB 67
Zipgrade
กระดาษคำตอบ ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 72
กระดาษคำตอบ 67
MOU
ไฟล์ MOU Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.21 KB 65
แผนจัดการเรียนรู้พอเพียง
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.13 KB 282
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.09 KB 3094
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.34 KB 208
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 60
เอกสารเผยแพร่
โครงงานเรื่อง ตามรอยพระเศวตช้างเอกคู่บารมี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.7 KB 83