ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.27 KB 44
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.72 KB 51
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 164.5 KB 83
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.53 KB 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.46 KB 73
รูปเล่มสรุปโครงการ
รูปเล่มรายงานสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.86 KB 98
บันทึกรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.8 KB 89
รายงานผลครูที่ปรึกษา
STU Point V3.0 มัธยมศึกษาตอนปลาย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 145.88 KB 15
STU Point V3.0 มัธยมศึกษาตอนต้น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 145.88 KB 28
คู่มือการใช้งาน Excel สำหรับครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.44 KB 33
Zipgrade
กระดาษคำตอบ ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 52
กระดาษคำตอบ 45
MOU
ไฟล์ MOU Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.21 KB 46
แผนจัดการเรียนรู้พอเพียง
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.13 KB 147
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.09 KB 2530
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.34 KB 78
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 40
เอกสารเผยแพร่
โครงงานเรื่อง ตามรอยพระเศวตช้างเอกคู่บารมี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.7 KB 48