คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจตรีเสริมชัย คงบัน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพญรงค์ พลขันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยวัฒน์ บัวเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดุลอารีด เล็กกุล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา เล็กกุล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดบุญเลิศ ธมฺฺรฺกโข
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ ไพบูลย์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศาสนาอิสลาม
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท.ระวิ แพรกปาน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอารีย์ หนูรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทพัทธ์ ฮ่อบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ อนันตพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :