ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) เดิมชื่อโรงเรียนบ้านคลองจิหลาด สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ก่อสร้างขึ้นโดยความร่วมมือของชาวบ้าน กำนันตำบลไสไทย และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 (บ้านคลองจิหลาด) สร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว เมื่อ 18 เมษายน พ.. 2489  เปิดทำการสอนครั้งแรก  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 38 คน มีครูเพียงคนเดียว คือ นายจำเริญ  ทิพธนสาร ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ในขณะนั้น

          ปี พ.. 2509 รัฐบาลมีนโยบายกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   จึงได้โอนโรงเรียนจากกรมสามัญศึกษาให้ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ไปดำเนินการเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 1 ตุลาคม พ.. 2509

          วันที่ 1 ตุลาคม พ.. 2511 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้โอนโรงเรียนบ้านคลองจิหลาด ไปสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ในสมัยที่นายสินธุ  ประธีป ณ ถลาง ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองจิหลาด เป็น โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

          วันที่ 1 เมษายน พ.. 2513  ได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 7 ห้องเรียน แทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุด   

          ปี พ.. 2521 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา จากหลักสูตรเดิม คือหลักสูตร 2503 เป็นหลักสูตร พ.. 2521 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

     ปี พ.. 2539 เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ขออนุมัติจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอเปิดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

     ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ..2544 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่อง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 744คน มีจำนวนบุคลากรประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 คน พนักงานครูเทศบาล30 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน19 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน ภารโรง 2 คน และแม่บ้าน 1 คน