กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกฤตยา มะเซ็ง

นายชุมพล ศรีสุขใส

นายสุทธิพงษ์ ชะเดช