กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางกฤตยา มะเซ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายชุมพล ศรีสุขใส
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายสุรชัย สายแก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2