กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวทรรศนีย์ คลองรั้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวเบญจวรรณ วีรสกุล

นายบรรจง บวรศิริโสภณ

นายอเนก เกื้อมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวสาธิดา ยังชู
ผู้ช่วยครู

นายอภิสิทธิ์ แก้วมณี

นางสาวณีรนุช พูลชัย