พันธกิจ
พันธกิจ

พันธกิจ
               1. ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
               2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา