พันธกิจ
พันธกิจ

พันธกิจ
              1.ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาระบบการจัดการที่ดีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานของสถานศึกษา
3.พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4.ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
5.พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
6.ส่งเสริมผู้เรียนด้านสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม มีสุนทรียภาพอนุรักษ์ความเป็นไทยและยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง