พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ

1.      ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

2.      พัฒนาคุณภาพการศึกษา