ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1.  ยุทธศาสตร์การใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

     1.1   แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม

     1.2   แนวทางการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

2    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2.1   แนวทางการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2.2   แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย

2.3   แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

2.4   แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ

2.5   แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

3     ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ

3.1   แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

3.2   แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา

3.3   แนวทางการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

3.4   แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่

3.5   แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการและงานสนับสนุนการสอน