กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจรรยา อังศุกาญจนกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปิยวัฒน์ บัวเกิด
ครู คศ.3

นางสาวพัชรีย์ ชุมวัน

นางสาวเมธาวี สิทธิชัย

นางสาวปัทนา ทองทิพย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวคุณัญญา นงค์นวล
ครูผู้ช่วย

นางสาวภรัณยา พรหมสังคหะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยนันท์ พนมรักษ์