กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปิยวัฒน์ บัวเกิด

นายนาธาร ผิวดี

นางสาวพัชรีย์ ชุมวัน

นางสาวเมธาวี สิทธิชัย

นางสาวปัทนา ทองทิพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3