กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยาวารี หะยีเมาะลอ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมศรี สุทธิ

นายสาคร ช่วยบำรุง

นางสาวขจีวรรณ รุ่งประเสริฐ

นายติณภัทร เพ็ชรกุล