กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยาวารี หะยีเมาะลอ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมศรี สุทธิ

นายสาคร ช่วยบำรุง

นางสาวขจีวรรณ รุ่งประเสริฐ

นายติณภัทร เพ็ชรกุล

นางสาวจันทร์สุดา บุญแก้ว
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวพิสชา กาญจนวิวิญ