กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรจีรา สายนุ้ย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกัณหา สกุลเพ็ชร

นายประเสริฐ เนื้อนุ้ย

นางสาววราภรณ์ ไข่แก้ว

นางสาวอรจิรา ดวงตา

นางสาวกิติพร คงเอียด