คณะผู้บริหาร

นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกันต์กวี วะจิดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจิรัญญา หง้าฝา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา