กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุนิศรา หาดสุด

นายวัชรเกียรติ ทรัพย์สินทวีกุล

นายอดิศักดิ์ ภักษร

นายภิญโญ เอียดประพาฬ