กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอดิศักดิ์ ภักษร

นายวัชรเกียรติ ทรัพย์สินทวีกุล

นางสาวสุนิศรา หาดสุด

นายภิญโญ เอียดประพาฬ