คณะผู้บริหาร

นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจิรัญญา หง้าฝา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปิยวัฒน์ บัวเกิด
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกาษาฝ่ายบริหารทั่วไป