กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมใจ แซ่หว่อง

นางสาวนงเยาว์ สุทธิสงค์
ครู คศ.3

นางสาวปิยวดี จะรา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุธิรา ผลโสดา

นางสาวเพียงเพชร ทองสิวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนูรียะ หมัดอุเส็น

นางสาวดุจเดือน บัวศรี

นางสาวสุกัญญา แกนุ้ย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุกัญญา แกนุ้ย