กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมใจ แซ่หว่อง

นางสาวนงเยาว์ สุทธิสงค์
ครู คศ.3

นางสาวปิยวดี จะรา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุธิรา ผลโสดา

นางสาวเพียงเพชร ทองสิวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวนูรียะ หมัดอุเส็น

นางสาวดุจเดือน บัวศรี

นางสาวสุกัญญา แกนุ้ย
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุกัญญา แกนุ้ย