กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปิยวดี จะรา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนงเยาว์ สุทธิสงค์
ครู คศ.3

นายสมใจ แซ่หว่อง

นางสาวสุธิรา ผลโสดา

นางสาวนูรียะ หมัดอุเส็น

นางสาวดุจเดือน บัวศรี

นางสาวขวัญศิริ อักษร
ครูผู้ช่วย

นางสาววนิดา ทำสวน