กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนงเยาว์ สุทธิสงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.การบริหารการศึกษา
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0873848973
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
107/3 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต กศ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช หลักสูตรและการสอนมัธยมศึกษา (สังคมศึกษา)
2531 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. วิทยาลัยครูภูเก็ต สังคมศึกษา
2528 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อังกฤษ สังคม
2522 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครู อันดับ ค.ศ. 3
2555-2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี ครู อันดับ ค.ศ. 3
2544-2554 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครู อันดับ ค.ศ. 2
2537-2544 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน อำเภอเเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ อาจารย์ 1 ระดับ 6
2533-2537 โรงเรียนบ้านสะพานพน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ อาจารย์ 1 ระดับ 4
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนังสืออ่านเพิ่มเรื่อง เมืองกระบี่มรกตอันดามัน