สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและสุนทรียภาพ