กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพย์อักษร

นางพะเยาว์ เอ่งฉ้วน

นายวินิจ มูลหมัน

นางสาวกัญญาพัฒน์ จันทร์ศรีนาค

นางสาวธนพร คงมณี

นางสาวอาภรณ์ แจ้งจุล

นางสาวธัญณิชา การัยภูมิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวแพรนภา คาร

นางสาวปาริชาติ เพชรน้อย