กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพย์อักษร

นางพะเยาว์ เอ่งฉ้วน

นายวินิจ มูลหมัน

นางสาวกัญญาพัฒน์ จันทร์ศรีนาค

นางสาวอัลนิสา กุลดี

นางสาวสุพัตรา สามารถ
ผู้ช่วยครู

นางสาวธนพร คงมณี