กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวยาวารี หะยีเมาะลอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0915277267
อีเมล์ : waree_so@hotmail.com
ที่อยู่ :
189 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
เครื่องราช : ตม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา/วิชาเอกภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ก.พ 2555- 1 ก.พ. 2557 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ครูผู้ช่วย
16 พ.ค. 2557-30 ธ.ค. 2560 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล