ธนาคารโรงเรียน
ธนาคารโรงเรียน


ธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจำลองที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน 
มีครู และพนักงานธนาคารออมสิน เป็นที่ปรึกษา

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ
  2. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหารและการบริการที่ถูกต้อง
  3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น
  4. เพื่อเสิรมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน
  5. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
  1. การฝาก => กรอกเอกสาร "ใบฝากเงิน" (ตามตัวอย่าง) พร้อมสมุดบัญชี
  2. การถอน => กรอกเอกสาร "ใบถอนเงิน" (ตามตัวอย่าง) พร้อมสมุดบัญชี
  3. ยื่นเอกสารพร้อมสมุดบัญชีต่อเจ้าหน้าที่หน้าเคาเตอร์ เพื่อรับการบริการ
การฝากเงิน ของธนาคารโรงเรียนนั้นเป็นประเภทฝากเผื่อเรียก หรือที่เราเข้าใจว่าฝากออมทรัพย์ 
ซึ่งนักเรียนสามารถฝากเงินได้อย่างสม่ำเสมอในวันเปิดทำการโรงเรียน ซึ่งการฝากเงินก็สามารถ
ฝากได้ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป ไม่เกิน 5,000 บาท โดยให้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับประกาศธนาคารออมสิน
ประเภทเงินฝากเผื่อเรียก

การถอน จะถอนเงินได้ไม่จำกัดวงเงิน แต่ต้องมียอดเงินคงเหลือไว้ในบัญชี 10 บาท ในการถอนเงิน
แต่ละครั้งต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้ง

ธนาคารโรงเรียนจะเปิดทำการ
ในวันจันทร์-พุธ-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดและวันสอบ)
เช้า   เวลา 07.30 น. - 08.30 น.
เที่ยง เวลา 11.20 น. - 13.00 น.