กลุ่มสนับสนุนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ ชูศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การเงินการธนาคาร
เบอร์โทรศัพท์ : 0810907866
อีเมล์ : nanajung_4872@hotmail.com
ที่อยู่ :
25/8 ม.2 ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556- ปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาล 2(คลองจิหลาด) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล